Köszöntöm!    Ön Gyenizse Péter honlapját olvassa.       Web: www.peter.gyenizse.hu       e-mail: gyenizse gamma.ttk.pte.hu

 

Ugrás a teljes egészében

olvasható publikációkhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

Családi honlapok:

gyenizse.hu

nagyjudit.hu

 

 

 

A PTE Földrajzi Intézet honlapja

 

 

 

 

A Magyar Csillagászati Egyesület honlapja

 

 

(Ha felhasználja az alábbi cikkemet, kérem hivatkozzon rá. Ha hivatkozik, kérem azt jelezze a fejléc fényújságján olvasható e-mail címen! Köszönöm!

HIVATKOZÁS: Gyenizse Péter - Kovács Gábor (2002): Statisztikai módszerek alkalmazása a települések természeti környezetének vizsgálatában – In: Czuppon V. - Gerendás R. - Kopári L. - Tóth J. (szerk.): Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából III., PTE TTK FI, Pécs, pp. 68-81.)

 

 

Statisztikai módszerek alkalmazása a települések természeti környezetének vizsgálatában

 

I. Bevezetés

 

A természeti környezet a településhálózat sűrűségét és egyes települések alaprajzát is befolyásolja. A települések élete (fejlődése, stagnálása illetve elhalása) és az őket övező természeti környezet jellege között gyakran igen szoros kapcsolat áll fenn. A meglehetősen sokrétű kapcsolatrendszer néhány sajátosságát már több magyar kutató is elemezte (pl. Marosi S., 1980, 1990; Marosi S.-Szilárd J., 1963, 1974). A legtöbb településmodellben (pl. Mendöl T., 1936a, 1936b, 1963; Prinz Gy.; 1922, 1954, 1955; Tóth J.,1981) ez a tényező is nagy hangsúlyt kap a társadalmi, gazdasági és műszaki szempontok mellett.

A települések és természeti környezetük összefüggéseivel már többen foglalkoztak a Pécsi Doktoriskola tagjai közül is (Elekes T. 2001, Nagyváradi L. 1999, Wilhelm Z. 1999 stb.). Azonban mért jellemzők alapján, statisztikai módszerek alkalmazásával végzett csoportosításra még nem volt példa. Ezen dolgozatban azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy viszonylag egzakt módon próbáljuk meg osztályozni egy mintaterület településeit az őket körülvevő természeti környezet alapján. Célunk az, hogy megvizsgáljuk, egyszerű statisztikai módszerek alkalmasak-e arra, hogy a különböző természeti környezettel rendelkező településeket szétválasszák egymástól, így a településhálózat-fejlesztési ill. terület- és településfejlesztési koncepcióknak információt adjanak egyes eltérő viszonyokkal rendelkező területek településállománya közötti kisebb-nagyobb különbségekről.

 

 

1. ábra: A vizsgált tájak elhelyezkedése Magyarországon

Jelmagyarázat: 1 - Mecsek-hg., 2 - Villányi-hg., 3 - Zselic, 4 - Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék, 5 - Dráva-ártér és a Fekete-víz síkja /a Pécsi-medencével és a Nyárád-Harkányi löszvidék egy részével/, 6 - a vizsgált terület határa, 7 - Magyarország határa

 

 

II. A mintaterület természetföldrajzi jellemzése

 

A mintaterület a Dél-Dunántúlon terül el. Fekvését az 1. ábra mutatja. Területe mintegy 4360 km2. Azért választottuk ezt a tájcsoportot mert a határain belül igen eltérő, a síksági jellegűtől a középhegységi formakincsű természeti környezettípusokig minden megtalálható.

A vizsgált területen öt többé-kevésbé eltérő morfológiájú tájat találunk: a nagyobb területű (570 km2) és jobban tagolt Mecsek-hegységet; a kevésbé tagolt és kisebb kiterjedésű (150 km2) Villányi-hegységet; a jobban kiemelt Zselic dombvidékét (1170 km2); a kevésbé kiemelt Mecsek és Villányi-hg. közötti dombságot (850 km2) és a Dráva, valamint a Fekete-víz síkságát (1620 km2). Legmagasabb tszf. magassággal a Zengő (682 m) rendelkezik, a legalacsonyabb területek pedig Kásásdtól D-re találhatók (tszf. 87 m). A legtagoltabb felszín a Mecsek, ahol gyakori 200-400 m/4km2-es relief és a 16 km/4km2-es völgysűrűség. A legtagolatlanabb pedig – természetesen – a síksági rész, ahol ezek az értékek 3 m/4km2 ill. 4 km/4km2 alá süllyednek.

A Mecsek-hg. ÉÉK-DDNy-i irányú, paleozós alapú, nagyrészt mezozóos kőzetekből felépülő törésvonalak által határolt nagyszerkezeti rendszer. Legjellemzőbbek rá a tetőhelyzetbe kiemelt, eocén-oligocén tönkös felszínek. Ezek a Ny-Mecsekben K-Ny irányú, a K-Mecsekben pedig sugaras sasbércsorként jelentkeznek. A hegységperemi területeken megfigyelhető egy kárpáti emeletben képződött (450-470 m tszf.) és egy alsópannon abráziós felszín (250-380 m tszf.). Jellemző formatípusok még a hegylábi félsíkok és törmelékkúpok, valamint a nagyobb eróziós völgyekben a pleisztocén völgyvállak rendszere. A Ny-Mecsek É-i részén karsztos és csuszamlási formák is megjelennek. Ez a vizsgált terület legjobban kiemelt és feldarabolt tája.

A Villányi-hg. Ny-K irányú, változatos földtani felépítésű, öt pikkelyből álló, töréses-sasbérces hegység. Legmagasabb részét (350-400 m) az alsópannon tengerből kiemelkedő hátak foglalnak helyet. 240-300 m-es tszf. magasságban általánosan megfigyelhető a felsőpannon abráziós fennsík, amit átlag 180 m tszf. magasságú hegylábi félsík övez. A hegységet É-D irányú törések három domborzattípusra osztják. A fent felsorolt jellemzők elsősorban a Túrony-Villány közötti részre jellemzőek. Túronytól Ny-ra a feldarabolódott mezozóos tömb lesüllyedt és jelentős lösz borítást kapott. A fő tömeg előterében pedig szintén lösszel borított rögök csoportja emelkedik (siklósi Várhegy, Göntér, Harsány-hegy /aminek része a 442 m magas Szársomlyó, a hegység legmagasabb pontja/ és a Beremendi-mészkőrög). A központi részeken mind reliefben, mind völgysűrűségben megközelíti a Mecseket, kiterjedése azonban jelentősen kisebb (kb. 1/4-e).

A Zselic pannóniai agyagos-homokos felépítésű, vékonyabb-vastagabb lösztakaróval borított, szerkezeti vonalak által határolt dombság, amit főleg É-D irányú, törésvonalakhoz igazodó völgyek és hátak tagolnak. Átlagos tszf. magassága 250-300 m. Legmagasabb pontja a paleozóos alaphegység kinyúlásaként felfogható Hollófészek (358 m), aminek a környezetében Ny-K irányú törések érvényesülnek, akárcsak az ÉK-Zselicben. Legtagoltabb része a Központi- és az É-Zselic (100-200 m/4km2 relief, 12-16 km/4km2 völgysűrűség), ahol igen jellemzőek a csuszamlásos-suvadásos folyamatok. A D-Zselicre a D felé kibillent, lösszel fedett rögök sora jellemző, amelyek meredekebb É-i oldalán szintén gyakoriak a csuszamlások. Legkevésbé kiemelt és tagolt az ÉK-i része, amit 10 métert is meghaladó vastagságú lösztakaró borít.

A Mecsek és Villányi-hg. közötti dombság pannon alapú, lösszel vastagon fedett, 130-250 m átlagmagasságú, É-ról D felé alacsonyodó, törésvonalakkal határolt táj. Domborzata ÉNy-DK irányú szerkezeti vonalak mentén, pleisztocén völgybevágódások hatására, pannóniai üledékeken kialakult hordalékkúpos hegylábfelszínből formálódott a mai dombsági térszínné. Széles völgyközi hátak, platók jellemzik a tájat, melyeket D felé vastagodó lösz takar. Közepesen tagoltnak mondható részei Görcsönyi-hát térsége és a Mecsekkel érintkező területek (50-100 m/4km2 relief, 8-12 km/4km2 völgysűrűség), ezzel szemben a D-i részek tagoltsága csak mérsékelt (20-50 m/4km2 relief, 8km/4km2 alatti völgysűrűség).

A vizsgált terület legdélebbi táján – a Dráva és a Fekete-víz mentén – tökéletes, ezektől távolodva tökéletlen síksági formakincset találunk. A Dráva-árok és részmedencéi a pleisztocén óta üledékgyűjtő medencék, amelyek a würmben süllyedtek meg utoljára. A vastag, főként folyóvízi, pleisztocén rétegsorra a würmben az Ormánság területén futóhomok, egyébként pedig folyóvízi iszap, homok és infúziós lösz települt. A Dráva mentén elhagyott meanderekkel tarkított ártéri és alacsony ármentes síkok, tőlük É-ra a futóhomokkal fedett enyhén hullámos síkok (Ormánság), legészakabbra pedig alacsony fekvésű, enyhén tagolt síkságok találhatók. Ár- és belvízveszélyes terület. Ez a legkevésbé tagolt vizsgált kistáj, általában 3 m/4km2 alatti relieffel és 4 km/4km2 alatti völgysűrűséggel.

 

 

III. Módszerek

 

Első lépésben az 1:25 000-es méretarányú topográfiai térképekről leolvasott, lemért adatok segítségével próbáltuk meg jellemezni a települések belsőségének és a természeti környezetnek a viszonyát. Leolvastuk ill. kiszámoltuk a vizsgált kistájak 315 db, XX. században önálló településének maximális tszf. magasságát (m), minimális tszf. magasságát (m), átlagos tszf. magasságát (m), maximális és minimális tszf. magasság különbségét (m), a település belsőségével érintkező lejtő maximális dőlését (relief, %), valamint a térképen ábrázolt legközelebbi felszíni víz (vízfolyás, tó, forrás) légvonalbeli távolságát (m). Ezek a mutatók elsősorban a települések morfológiai és hidrológiai környezetét jellemzik.

Második lépésben ezeket a jellemzőket különböző párosításban, az Excel program segítségével ábrázoltuk derékszögű koordináta rendszerekben. Az elkészült ábrákon sajnos ritkán kaptunk egyértelműen elkülönült csoportokat. Megpróbáltunk a “földrajzos logikára” támaszkodva csoportokat képezni, de ezzel a módszerrel így nem kaptunk teljesen egzakt osztályokat. Ezért más módszerhez folyamodtunk.

Az osztályozás automatizálásához matematikai, számítástechnikai módszereket vezettünk be. A Syntax program DOS alatt futó változatával készítettünk elemzéseket a fent felsorolt jellemzők felhasználásával (Podani J., 1997). Az adatfeldolgozáshoz használt sokváltozós analízisek a következők voltak:

1. - hierarchikus klaszteranalízis (fúziós algoritmus: átlagos lánc, hasonlósági index: százalékos hasonlóság);

2. - ordinációs eljárás (standardizált főkomponens analízis).

Természetesen nem minden korábban felsorolt jellemzőt vettünk bele az elemzésbe, hiszen több egymástól erősen függő, vagy éppen teljesen független is van köztük. A kísérletezések során a következő három adattípus adta a legjobb eredményt: tszf. maximális magasság; a maximális és minimális tszf. magasság különbsége és a maximális relief. (A három egymástól független változótípus – tszf. magasságok, max. relief, felszíni víztől való távolság – közül végül a víztávolságot nem használtuk fel, mert ez csak a csoportok összekuszálásához vezetett.)

 

 

IV. Eredmények

 

A korábban felsorolt - a települések természeti környezetét jellemző - adatok felhasználásával, az Excel segítségével először hét darab diagrammot készítettünk (a tanulmány szűkös keretei miatt csak egy mintapéldát mutatunk be közülük - 2. ábra). Az ábrázolt adatok és a belőlük tapasztalati úton kialakított csoportok alkalmasak arra, hogy megmutassák számunkra a különböző természeti környezettel rendelkező települések közötti különbségeket. Segítségükkel kategóriákba soroltuk a vizsgált településeket. Természetesen az ábrákon bejelölt csoportok rugalmasak, nem kizárólagosságot mutatnak, csupán a legjellegzetesebb részt érzékeltetik a diagrammon. A települések besorolása azonban két-két természeti jellemző alapján nem lehet tökéletes, hiszen így valamilyen más fontos tulajdonságukat mindig figyelmen kívül kell hagyni. Az öt kistáj településeit különböző formákkal jelöltük, így a kistájak egyedi jellegzetességei szembetűnőbbek.

 

 

2. ábra: A vizsgált települések csoportosítása maximális reliefjük és átlagos tszf. magasságuk alapján

Jelmagyarázat: 1 - Mecsek, 2 - Villányi-hg., 3 - Zselic, 4 - Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék, 5 - Dráva-alföld és a Fekete-víz síkja; (az A-D településtípusok magyarázatát lásd a szövegben)

 

A fenti kísérlet eredményeképpen a vizsgált települések morfológiai és hidrológiai környezetük alapján az alábbi típusokba csoportosíthatók tapasztalati úton:

A) Sík felszínen (síkságon vagy széles völgytalpon) fekvő települések, melyekre az alacsony átlagos tszf. magasság, a kis településbelsőségen belüli szintkülönbség, a kis relief jellemző. A víztávolságuk erősen változik a helyi viszonyoknak megfelelően. Ilyen jellegzetességekkel bíró települések elsősorban a Dráva-alföldön és a Fekete-víz síkján, valamint a Zselic és a Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék lealacsonyodó szélén helyezkednek el. A települések igen nagy része tartozik ebbe a típusba.

B) és C) Eróziós és/vagy deráziós völgyek által befolyásolt alaprajzú települések. A dombsági és hegységi térszínek leggyakoribb típusa, mely két részre bontható:

B) - Kevésbé kiemelt térszínek középszakasz jellegű völgyben elhelyezkedő települések, melyekre a közepes átlagos tszf. magasság, a közepes településbelsőségen belüli szintkülönbség, közepes relief és a mérsékelt szórást mutató víztávolság jellemző. Mind a dombsági, mind a középhegységi környezettípusban előfordulnak, sőt meghatározó szerepet töltenek be (Mecsek, Villányi-hg., Zselic, Mecsek és Villányi-hg. közötti dombvidék).

C) - A magasra kiemelt térszínek keskeny völgytalpú és meredek oldalú völgyeiben elhelyezkedő településekre az átlag fölötti tszf. magasság, a közepes-nagy településbelsőségen belüli szintkülönbség, nagy relief és a minimális szórást mutató víztávolság jellemző. Az előző típusokhoz képest kevesebb település tartozik ide. Elsősorban a Zselic jobban kiemelt területeire, a Mecsekre és a Villányi-hegységre jellemző.

D) Domb- vagy hegyháton, platón fekvő települések, melyekre a közepes-nagy tszf. magasság, a közepes településbelsőségen belüli szintkülönbség, közepes relief és a nagy víztávolság jellemző. Viszonylag kis számú képviselői a hegységi és a dombsági környezettípusban egyaránt előfordulnak.

Ezek a típusok azonban - még ha adatokon nyugszanak is - nem pontosak, kissé szubjektívek, nem konkrétan lehatároltak. Ezért a csoportosítás folyamatát “automatizáltuk”.

Az 3. ábra mutatja a Syntax program által kiszámolt települések közötti különbséget, a bevitt jellemzők alapján. Mint a koordinátarendszer függőleges tengelyén látszik, ritkán beszélhetünk jelentős különbségekről. A maximális eltérés kb. 0,49 azaz 49%. (Igazi különbségekről 50%-os eltérés fölött beszélhetünk.) A “B” és “C” főcsoportok tagjai már csupán 35%-al térnek el egymástól. Még kisebb a különbség az alcsoportok között (13-22%). Tehát az elemzésből levonható első számú következtetés az, hogy a vizsgált települések nagyobb része meglehetősen hasonló (a megadott adatok alapján). Így csak kisebb nehézségek árán sikerült különböző csoportokra osztani őket.

A klaszteranalízis alapján létrehoztunk három fő csoportot, illetve kettőn (“B” és “C”) belül két-két alcsoportot (3. ábra és 1. táblázat).

 

 

3. ábra: A klaszteranalízis alapján kialakított fő- és alcsoportok

 

 

 

1. táblázat: A klaszteranalízis alapján létrehozott fő- és alcsoportokhoz tartozó települések

Sorszám:

név:

Sorszám:

név:

A főcsoport

146

Kisújbánya

 

 

215

Pécs

 

 

230

Püspökszentlászló

 

 

270

Szentkút

 

 

 

 

 

 

B főcsoport

B1 alcsoport

B2 alcsoport

1

Abaliget

3

Almamellék

7

Antalszállás

4

Almáskeresztúr

8

Apátvarasd

9

Aranyos

12

Bakóca

10

Áta

13

Bakonya

14

Baksa

16

Bános

17

Bánya

20

Baranyaszent-györgy

19

Baranyajenő

26

Berkesd

21

Barátúr

30

Bisse

24

Belvárd

31

Boda

29

Birján

38

Budafa

32

Bogád

48

Cserkút

34

Boldogasszonyfa

78

Gorica

35

Bosta

79

Gödre

37

Bőszénfa

82

Gyód

39

Bükkösd

95

Hird

43

Csarnóta

99

Hoszúhetény

44

Császta

107

Kán

45

Csebény

115

Karácodfa

46

Cserdi

116

Kárász

47

Cserénfa

130

Kisbattyán

49

Csertő

135

Kishárságy

52

Dinnyeberki

140

Kiskeresztúr

53

Diósviszló

148

Komló

65

Egerág

152

Kökény

67

Ellend

153

Kővágószőlős

69

Erzsébet

154

Kővágótőttős

70

Felsőmindszent

158

Lovászhetény

72

Gálosfa

160

Magyaregregy

73

Garé

168

Mánfa

76

Godisa

173

Martonfa

80

Gödreszent-márton

175

Máza

81

Görcsöny

176

Mecsekfalu

86

Gyümölcsény

177

Mecsekjánosi

87

Hajmás

178

Mecseknádasd

89

Hásságy

180

Mecsekszakál

91

Helesfa

182

Meszes

92

Hetvehely

192

Nagykozár

93

Hidas

193

Nagypall

94

Hidor

200

Óbánya

98

Horváthertelend

206

Orfű

100

Hörnyék

219

Pécsvárad

101

Ibafa

228

Pusztakisfalu

103

Ivánbattyán

246

Somogy

104

Jágónak

248

Somogyhárságy

108

Kaposdada

254

Szabás

109

Kaposgyarmat

255

Szabolcs

110

Kaposhomok

256

Szágy

111

Kaposkeresztúr

259

Szászvár

113

Kaposszentjakab

269

Szentkatalin

114

Kaposszerdahely

294

Ürög

120

Kátoly

300

Vasas

121

Kékesd

302

Vékény

122

Keménygadány

310

Zengővárkony

125

Kercseliget

 

 

126

Keszü

 

 

131

Kisbudmér

 

 

134

Kishajmás

 

 

137

Kisherend

 

 

138

Kisjakabfalva

 

 

139

Kiskassa

 

 

141

Kismányok

 

 

145

Kistótfalu

 

 

151

Kozármisleny

 

 

156

Lipótfa

 

 

157

Lothárd

 

 

161

Magyarhertelend

 

 

162

Magyarlukafa

 

 

164

Magyarsarlós

 

 

165

Magyarszék

 

 

167

Málom

 

 

170

Máriagyűd

 

 

179

Mecsekrákos

 

 

181

Megyefa

 

 

183

Meződ

 

 

187

Mozsgó

 

 

188

Nagyárpád

 

 

189

Nagybudmér

 

 

191

Nagyharsány

 

 

196

Nagyváty

 

 

197

Németi

 

 

198

Nyomja

 

 

199

Nyugotszent-erzsébet

 

 

201

Ócsárd

 

 

203

Okorvölgy

 

 

204

Olasz

 

 

209

Palkonya

 

 

212

Patacs

 

 

213

Patca

 

 

217

Pécsdevecser

 

 

218

Pécsudvard

 

 

221

Pereked

 

 

222

Peterd

 

 

225

Pogány

 

 

231

Rácváros

 

 

233

Regenye

 

 

235

Romonya

 

 

239

Sántos

 

 

240

Sásd

 

 

242

Siklós

 

 

245

Simonfa

 

 

249

Somogyhatvan

 

 

250

Somogyviszló

 

 

257

Szalánta

 

 

260

Szatina

 

 

261

Szava

 

 

262

Szellő

 

 

263

Szemely

 

 

264

Szenna

 

 

265

Szentbalázs

 

 

271

Szentlászló

 

 

274

Szilágy

 

 

275

Szilvás

 

 

276

Szilvásszent-márton

 

 

277

Szőke

 

 

278

Szőkéd

 

 

280

Szulimán

 

 

281

Tekeres

 

 

287

Tormás

 

 

290

Töröcske

 

 

291

Túrony

 

 

293

Újpetre

 

 

297

Váralja

 

 

299

Vásárosbéc

 

 

303

Velény

 

 

304

Villány

 

 

305

Villánykövesd

 

 

306

Visnye

 

 

307

Vókány

 

 

311

Zók

 

 

312

Zselickisfalud

 

 

313

Zselickislak

 

 

314

Zselicszentpál

 

 

315

Zsibót

 

 

 

 

C főcsoport

C1 alcsoport

C2 alcsoport

11

Babarcszőlős

2

Adorjás

22

Basal

5

Alsóegerszeg

23

Becefa

6

Alsószentmárton

25

Beremend

15

Bánfa

28

Bicsérd

18

Baranyahídvég

33

Bogdása

27

Besence

36

Botyka

40

Bürüs

50

Csonkamindszent

41

Cún

74

Gerde

42

Czinderybogád

84

Gyöngyösmellék

51

Dencsháza

85

Gyula

54

Drávacsehi

90

Hegyszentmárton

55

Drávacsepely

105

Kacsóta

56

Drávafok

112

Kaposszekcső

57

Drávagárdony

133

Kisdér

58

Drávaiványi

136

Kisharsány

59

Drávakeresztúr

184

Nemeske

60

Drávapalkonya

194

Nagypeterd

61

Drávapiski

195

Nagytótfalu

62

Drávaszabolcs

211

Pata

63

Drávaszerdahely

214

Pázdány

64

Drávasztára

216

Pécsbagota

66

Egyházasharaszti

220

Pellérd

68

Endrőc

226

Poklosi

71

Felsőszentmárton

237

Rugásd

75

Gilvánfa

238

Sámod

77

Gordisa

241

Sellye

83

Gyöngyfa

243

Siklósbodony

88

Harkány

247

Somogyapáti

96

Hirics

253

Szabadszentkirály

97

Hobol

267

Szentdénes

102

Ipacsfa

272

Szentlőrinc

106

Kákics

273

Szigetvár

117

Kásád

283

Tengeri

118

Kastélyosdombó

286

Téseny

119

Katádfa

288

Tótszentgyörgy

123

Kémes

298

Varjas

124

Kemse

 

 

127

Kétújfalu

 

 

128

Királyegyháza

 

 

129

Kisasszonyfa

 

 

132

Kiscsány

 

 

143

Kistamási

 

 

144

Kistapolca

 

 

147

Kisszentmárton

 

 

149

Kórós

 

 

150

Kovácshida

 

 

155

Lakócsa

 

 

159

Lúzsok

 

 

163

Magyarmecske

 

 

166

Magyartelek

 

 

169

Márfa

 

 

171

Markóc

 

 

172

Marócsa

 

 

174

Matty

 

 

185

Molvány

 

 

186

Monyorósd

 

 

190

Nagycsány

 

 

202

Okorág

 

 

205

Old

 

 

207

Oszró

 

 

208

Ózdfalu

 

 

210

Páprád

 

 

223

Pettend

 

 

224

Piskó

 

 

227

Potony

 

 

229

Püspökbóly

 

 

232

Rádfalva

 

 

234

Révfalu

 

 

236

Rózsafa

 

 

244

Siklósnagyfalu

 

 

251

Sósvertike

 

 

252

Sumony

 

 

258

Szaporca

 

 

266

Szentborbás

 

 

268

Szentegát

 

 

279

Szörény

 

 

282

Teklafalu

 

 

284

Terehegy

 

 

285

Tésenfa

 

 

289

Tótújfalu

 

 

292

Újmindszent

 

 

295

Vajszló

 

 

296

Várad

 

 

301

Vejti

 

 

308

Zádor

 

 

309

Zaláta

 

 

Az “A” főcsoportba csupán négy település került (a vizsgált településállománynak csupán 1%-a), akiket nyugodtan nevezhetünk a “legeknek”. A vizsgált szempontok közül mindegyik esetében a legkiemelkedőbb értékekkel rendelkeznek. A négy település közül három egykor önálló község (ma már Pécshez ill. Hosszúhetényhez tartoznak igazgatásilag), melyek a Mecsek-hegység legkiemeltebb, legtagoltabb területén fekszenek (A kialakított csoportok tagjainak térbeli megoszlását a 5. ábra mutatja). Kakukktojást képez ezen csoportban Pécs, a Dél-Dunántúl legnagyobb városa, ami óriási kiterjedése és rendkívül változatos természeti környezete miatt kerülhetett ide. Az ebbe a csoportba tartozó települések maximális tszf. magassága 337-441 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 35-270 m; a települések belsőségével érintkező maximális relief 33-80 %. Topográfiai térképek alapján meghatároztuk a települések alaprajzi fejlődését befolyásoló domborzati formák %-os arányát (4. ábra). Itt igen magas a völgyek (völgytalpak, völgyoldalak) aránya (77%), hiszen az erősen tagolt területeken ez adja a megtelepedett ember számára a legnagyobb védelmet, valamint ezek a gazdálkodás, az építkezések legalkalmasabb színterei (szemben a gerincekkel, csúcsokkal). Azonban a várakozásokkal ellentétben a többi morfológiai forma is jelentős részt képvisel. Ennek okozója a komplex fejlődésű Pécs, ami a hegységi-hegylábi területek mellett a Pécsi-medence síkságán is nagy kiterjedéssel bír.

 

 

4. ábra: A különböző csoportokba tartozó települések belterületének fejlődését befolyásoló domborzati formák %-os megoszlása (egy település több típust is képviselhet - megosztva)

 

5. ábra: A kalszteranalízissel kapott csoportok térbeli megoszlása

 

A “B” főcsoport a legnépesebb a három közül, ide tartozik a települések 59%-a. A “B” főcsoportot két alcsoportra bontottuk (3. ábra, 1. táblázat). Az 5. ábra területi megoszlást mutató térképe jelzi, hogy míg a “B1” alcsoportba tartozó települések inkább a középhegységek és a magasdombságok térszíneit foglalják el, addig a “B2” alcsoport települései a középdombsági és hegylábi területeken találhatók meg inkább. Ha az alcsoportokat is figyelembe vesszük, akkor a középdombsági-hegylábi területek települései (“B2” alcsoport) alkotják a legbővebb alosztályt (42%-a az összes településnek). A “B1” alcsoport településeinek maximális tszf. magassága 206-330 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 13-125 m; a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 10-80 %. Ezen alcsoportba tarozó települések alaprajzi fejlődését leginkább a völgyek és völgyközi hátak befolyásolták (97%). A síksági és egyéb térszínek (pl. tó, folyóvíz, mocsár, mesterséges formák) csupán 3%-ban játszottak szerepet fejlődésükben (4. ábra). A “B2” alcsoport településeinek maximális tszf. magassága 120-206 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 5-90 m; a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 8-57 %. Ebben az alcsoportban szintén a völgyek (völgyoldalak, völgytalpak) és a völgyközi hátak, valamint platók természeti viszonyai határozták meg legnagyobb százalékban (92%) a települések alaprajzi fejlődését. Azonban itt már 8%-ot tesz ki a síkságok és egyéb térszínek befolyásoló hatása. A számadatok és a korábban már ismertetett természetföldrajzi ismeretek birtokában arra következtethetünk, hogy ezen területek és települések fejlesztésénél (pl. építkezések, infrastrukturális beruházások) elsősorban a lejtőfolyamatok (lepusztulás, csuszamlás stb.); a kis távolságon belül jelentkező nagy magasságkülönbségek; a könnyen felszínre kerülő, kemény alapkőzet; gyengébb termőképességű, vékony, könnyen lepusztuló talajtakaró; a nagy esőzések után jelentkező sárfolyások, sok hordalék; a felszín alatti vizek esetenkénti nagy mélysége és kis hozama; a mikroklíma kis távolságon belüli gyors megváltozása okozhat problémát. Ezek természetesen az egyes helyi viszonyoknak megfelelő intenzitással jelentkeznek.

A “C” főcsoport tartalmazza a vizsgált települések 40%-át. Ebből az arányból 12%-al rendelkezik a “C1” és 28%-al a “C2” altípus. A “C1” altípus a dombsági peremterületek lealacsonyodó részein elhelyezkedő, míg a “C2” altípus a kifejezetten síksági térszínen fekvő településeket tartalmazza (5. ábra). Az előző főcsoporttól jelentősen eltérő természeti viszonyok természetesen szemléletesen jelentkeznek a számadatokban. A “C1” alcsoport településeinek maximális tszf. magassága 105-135 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 2-22 m; a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 0,4-27 %. Ezen települések fejlődését már csak 45%-ban befolyásolták völgyek ill. völgyközi hátak, platók. Leginkább a síksági és egyéb környezettípusok előretörése jellemző (55%). A “C2” alcsoport településeinek maximális tszf. magassága 92-113 m; a településen belüli magasságkülönbségük maximuma 0,6-8,5 m; a települések belsőségével érintkező maximális reliefje 0,1-14 %. Ennél az alcsoportnál - a várakozásoknak megfelelően - a síksági és egyéb környezettípusok egyeduralma tapasztalható (97%). Szinte pontosan fordított ezek aránya a “B” főcsoporthoz képest. Ezek a települések első sorban a Dráva-folyó árterén és a Fekete-víz síkján foglalnak helyet. Így kialakulásukat és fejlődésüket a történelem folyamán nagyban befolyásolta a mikrodomborzat és a vízrajzi viszonyok. Az egyéb befolyásoló morfológiai formák közé tartoznak pl. az alacsony ártéri szint ma is állóvizes, belvízveszélyes, mocsaras morotvái, vagy a magas ártér bel- és árvízveszély mentes “ormányai”, homokdombjai, dűnéi. Ezen területek, települések fejlesztése esetében nem kell számolni a lejtőfolyamatokkal; nagy szintkülönbségekkel; kemény alapkőzettel; öntöző és ivóvízhiánnyal; nagyon rossz minőségű talajokkal. A mikroklímában is csak minimális különbségek adódnak. Napjainkban a legnagyobb problémát a belvíz jelenti, ami műszaki és a gazdasági szférára is jelentős negatív hatást gyakorolhat. A XIX sz. végi folyószabályozások óta árvízveszély csak kivételes esetekben jelentkezik.

A vizsgált településeken főkomponens-analízist is végeztünk, amely a 6. ábrát eredményezte. Az elemzés során a számítógép a három kiválasztott tulajdonság alapján egy három dimenziós koordináta-rendszerben ábrázolta a településeket. A legtöbb információt nyújtó nézetben ezt számunkra két dimenziós, nyomtatható formába is átalakította. Ezen az ábrán vizuálisan is érezhetjük, hogy nincsenek jól elhatárolt csoportjaink (kevés a sűrű mag, de sok az átmeneti tag). Tehát ez a módszer is megerősíti a korábbi, az előző módszerek használatával kapott megállapításainkat.

 

6. ábra: A vizsgált települések grafikus ábrázolása főkomponens-analízis segítségével

 

 

V. Összefoglalás

 

Dolgozatunkban kísérletet tettünk eltérő természeti környezettel rendelkező tájak településeinek számítógépes, statisztikai osztályozására, alaprajzuk természeti környezetének egyes elemei alapján. Ezen módszer előnye a szubjektivitás teljes mellőzése. A használt módszerek, elsősorban a klaszteranalízis segítségével az adott településtömeget három részre bontottuk (“A”, “B” és “C” főcsoport) és ezeken belül alcsoportokat különítettünk el (3. ill. 5. ábra). Mivel a különböző típusokba tartozó települések egységesen más-más természeti adottságokkal rendelkeznek, ezért a kijelölt csoportok tagjai nagyvonalakban azonos problémák elé állítják a lakosságot és a tervezőket.

Összességében elmondható ezekről a statisztikai módszerekről, hogy alkalmasak a különböző természeti környezettel rendelkező települések szétválasszák egymástól, így a településhálózat-fejlesztési ill. terület- és településfejlesztési koncepcióknak nagy segítségére lehetnek.

 

 

Irodalom:

 • Elekes T. (2001): A településfejlődést befolyásoló természeti, társadalmi, gazdasági tényezők szerepe a Nyikó vízgyűjtőjén és a Székely-Sóvidéken - Ph.D. értekezés, PTE TTK, Földrajzi Intézet

 • Marosi S. (1980): Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai eredmények különböző nagyságú és adottságú hazai típusterületeken, Akad. Dokt. Értekezés, Budapest 119 p.

 • Marosi S. (1999): A földrajzi tájkutatások összetettsége és alkalmazhatósága - Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián, MTA Budapest, 20 p.

 • Marosi S.-Szilárd J. (1963) A természeti földrajzi tájértékelés elvi-módszertani kérdéseiről - Földr. Ért. pp. 393-414.

 • Marosi S.-Szilárd J. (1974) Domborzati hatások a gazdálkodásra és településekre - Földr. Közl. pp. 185-196.

 • Mendöl T. (1936a): Városaink valódi nagysága és a helyzeti energiák típusai - Földr. Közl. pp. 361-367.

 • Mendöl T. (1936b): A helyzeti energiák és egyéb tényezők szerepe városaink valódi nagyságában és jellegében - Földr. Közl. LXIV. évf. pp. 121-132.

 • Mendöl T. (1963): Általános településföldrajz - Akadémiai Kiadó, Budapest, 566 p.

 • Nagyváradi L. (1999): Közép és Dél-Dunántúli települések tipizálása természeti környezetük alakulása és állapota alapján - Ph.D. értekezés, JPTE TTK, Földrajzi Intézet

 • Podani J. (1997): Bevezetés a többváltozós biológiai adatfeldolgozás rejtelmeibe - Scientia Kiadó, Budapest, pp. 173-229.

 • Princz Gy. (1922): Magyarország településformái - Hornyászky Viktor Magyar Királyi Könyvnyomdája, Budapest 16 p.

 • Princz Gy. (1954): A földrajzi és természeti adottságok szerepe a városépítésben - Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest 61 p.

 • Princz Gy. (1955): Városföldrajz - Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat, Budapest 53. p.

 • Tóth J. (1981): A településhálózat és a környezet kölcsönhatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése - Földr. Ért. XXX. évf. 2-3. füzet, pp. 267-291.

 • Wilhelm Z. (1999): Az Alsó-Duna-vidék településeinek fejlődésében szerepet játszó természeti tényezők vizsgálata - Ph.D. értekezés, JPTE TTK, Földrajzi Intézet

 

 

Vissza az oldal tetejére